Opnamebeleid

We bieden een permanente huisvesting en een aangepaste zorgomkadering die rekening houdt met de mogelijkheden, beperkingen en verwachtingen van de oudere (zorg op maat), diens omgeving en Zorggroep Orion.

Aangepast opnamebeleid

Bij onze zorggroep kiezen we bewust, bij opname, voor gescheiden opvang van lichamelijk zorgbehoevende ouderen en ouderen met dementie of met geheugenproblemen. Wanneer de zorgen ernstig toenemen, wordt er in overleg met alle betrokken partijen, doorverwezen naar een aangepaste afdeling indien dit de bewoner ten goede komt.

Huiselijkheid

Elke bewoner kan zelf zijn kamer bemeubelen en inrichten. Zo kan de bewoner een eigen thuis creëren. Blijvend aandachtspunt voor alle medewerkers is het uitbouwen van een warme levenssfeer.

Integratie

WZC De Wending wil zich blijven integreren in de samenleving. Met respect voor de privacy van de residenten zetten wij regelmatig de deuren open. Bezoekers zijn steeds welkom.

Zelfstandigheid stimuleren

Aangepaste zorg betekent voor ons enerzijds zorg die de zelfstandigheid van de bewoner stimuleert en ondersteunt, maar anderzijds evenzeer zorg die de zekerheid biedt om, indien nodig, alle zorg uit handen te geven. Aandacht voor de waardigheid van de oudere is uiterst belangrijk.

Wederzijds respect

Ouderen die in een WZC verblijven, worden geconfronteerd met één of andere vorm van afhankelijkheid: ofwel op lichamelijk vlak, ofwel op psychisch vlak ofwel op beide vlakken. Er is sprake van een zorgbehoefte.

'Zorg' wil per definitie zeggen dat een ongelijke situatie ontstaat: langs de ene kant heb je de 'zorgvrager' en aan de andere kant heb je de 'zorgverlener'. Tussen de zorgverlener en de zorgvrager trachten we de relatie gelijkwaardig in te vullen. Dat vereist van beide partijen respect.

Streven naar welbevinden

We willen vooral de nadruk leggen op het algemeen goed voelen van de bewoners. Hierbij houden we rekening met vroegere leef- en zorggewoontes. Een grote mate van persoonlijke vrijheid, respect voor ieders overtuiging en zelfbeschikkingsrecht zijn hierbij van belang. Tijdens de gebruikersraad en de familieraad wordt de werking van de afdeling besproken en krijgen residenten en hun familie de kans om de werking mee te bepalen.

Individuele mensgerichte zorg

Voor ons is mensgerichte zorg gelijk aan het aanbieden van comfort met extra aandacht voor de 'kwaliteit van het leven', hoe groot de zorg voor iedere bewoner ook is. Als men weet dat comfort door iedereen anders wordt ingevuld dan blijft het aanbieden van kwaliteitszorg door alle medewerkers, de grootste uitdaging.

Woonzorggesprek

We vinden het belangrijk dat de verzorging zo veel mogelijk aansluit bij de verwachtingen van de resident. Daarom is het de bedoeling dat we samen met de bewoner, de familie, de naaste omgeving en het personeel op de afdeling het verblijf gaan opvolgen. Binnen de twee maanden na opname, plannen we daarom een samenkomst met de bewoner en/of familie om te bespreken hoe de voorbije periode verlopen is, welke bijsturingen er nog moeten gebeuren, welke verwachtingen nog niet ingelost werden. Op deze manier proberen we het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Nadien wordt minstens één keer per jaar elke bewoner en/of familie uitgenodigd op een persoonlijk woonzorggesprek waarin de zorg en het leven van deze bewoner in ons woonzorgcentrum centraal staat.

Palliatieve ondersteuning

Het is de opdracht van alle medewerkers om residenten en hun familie te ondersteunen en te begeleiden tijdens het proces van afscheid nemen. Centraal staat het welzijn van de palliatieve resident in al zijn dimensies en vanuit zijn beleving. Een intern palliatief support team (PST) ondersteunt op haar beurt alle medewerkers in deze opdracht. Een gespecialiseerd, multidisciplinair team (Palliatief Support Team) ondersteunt bewoners en familie bij ernstige ziekte en/of overlijden.